logo-mmmn
OFERTA
Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje przede wszystkim sprawy z dziedziny:

prawa gospodarczego – między innymi:

 • doradztwo przy wyborze formy prawnej planowanej działalności gospodarczej
 • pomoc w tworzeniu osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego
 • reprezentowanie Klientów przed sądami, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami
 • stałą i kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców wykonujących działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), a także w formie spółki cywilnej
 • opiniowanie i sporządzanie projektów aktów korporacyjnych, w tym umów, statutów, regulaminów oraz uchwał
 • restrukturyzację podmiotów gospodarczych obejmującą połączenia, podziały oraz przekształcenia spółek prawa handlowego
 • sprawy o zawezwanie do próby ugodowej
 • polubowną i sądową windykację należności
 • sprawy o wyjawienie majątku przez nierzetelnego kontrahenta
 • przygotowywanie opinii z zakresu prawa cywilnego, spółek handlowych oraz prawa upadłościowego
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości
 • reprezentowanie w sprawach o zapłatę przeciwko członkowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce


prawa zobowiązań– między innymi:

 • sprawy o zapłatę z umów
 • sprawy o świadczenia niepieniężne z umów
 • sprawy o odszkodowania
 • sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • negocjowanie, sporządzanie i zabezpieczanie wykonania umów
 • polubowną i sądową windykację należności od nierzetelnych kontrahentów


prawa rzeczowego – między innymi:

 • ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • sprawy o zasiedzenie prawa własności nieruchomości
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy


prawa upadłościowego i naprawczego – między innymi:

 • doradztwo prawne odnośnie podstaw ogłoszenia upadłości
 • reprezentacja wierzyciela w procedurze o ogłoszenie upadłości
 • reprezentacja dłużnika w procedurze o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami lub obejmującej likwidację majątku dłużnika
 • doradztwo prawne po ogłoszeniu upadłości
 • zgłaszanie wierzytelności w imieniu wierzyciela


procesu inwestycyjnego – między innymi:

 • badanie stanu prawnego nieruchomości i kontrahenta (due diligence)
 • sprawy o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
 • sprawy o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • doradztwo prawne w procedurze uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy
 • doradztwo prawne w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • doradztwo prawne i reprezentacja w procedurach środowiskowych
 • doradztwo prawne i reprezentacja w sprawie o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie
 • sporządzanie i opiniowanie umów w procesie inwestycyjnym


prawa energetycznego – między innymi:

 • doradztwo prawne w procesie inwestycyjnym w energetyce od etapu pozyskania gruntu pod inwestycję poprzez uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, środowiskowej, pozwolenia na budowę i użytkowanie obiektu
 • reprezentacja przed zakładami energetycznymi w procedurze uzyskiwania warunków przyłączenia do sieci oraz zawierania umowy o przyłączenie do sieci, o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii oraz umowy sprzedaży energii
 • reprezentacja przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki
 • regulowanie stanu prawnego urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
 • sprawy o wynagrodzenie i odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa energetyczne
 • sprawy o ustanowienie służebności przesyłu


prawa własności intelektualnej, zwłaszcza prawa autorskiego, a także prawa nowych technologii – między innymi:

 • prawo komputerowe
 • prawo internetu
 • ochrona danych osobowych, w tym pomoc przy rejestracji zbiorów danych w GIODO
 • sprawy o ochronę dóbr niematerialnych takich jak: dobra osobiste, prawo do firmy, renomy, know-how
 • sprawy z zakresu ochrony konkurencji i zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • kompleksowa obsługa e-biznesu – regulaminy stron, audyty, polityki prywatności
 • przygotowywanie kompleksowej dokumentacji prawnej dla e-sklepów i serwisów świadczących usługi drogą elektroniczną
 • doradztwo w optymalnym sposobie zawierania umów drogą elektroniczną
 • sporządzanie wymaganych przepisami prawa polskiego i unijnego regulaminy stron, regulaminy portali oraz serwisów internetowych
 • pomoc prawna przy wdrażaniu systemów informatycznych, w tym systemów typu ERP; negocjowanie i sporządzanie umów o wykonanie wdrożenia oraz umów licencyjnych na oprogramowanie


prawa rodzinnego – między innymi:

 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
 • sprawy o podział majątku wspólnego
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie


prawa spadkowego – między innymi:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy dotyczące odrzucenia spadku, w tym długów spadkowych
 • sprawy dotyczące obalenia testamentów odręcznych i szczególnych
 • sprawy o zachowek
 • sprawy o wykonanie zapisu testamentowego
 • sprawy o zabezpieczenie spadku
 • sprawy o dział spadku


prawa pracy – między innymi:

 • sprawy o ustalenie stosunku pracy
 • sprawy o przywrócenie do pracy
 • sprawy dotyczące roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
 • sprawy o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
 • sprawy dotyczące zakazu konkurencji
 • sprawy o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy


prawa karnego, karno-skarbowego oraz prawa wykroczeń – między innymi:

 • obronę w sprawach karnych przed organami ścigania i sądami, w tym w sprawach karnych skarbowych
 • obronę w sprawach o wykroczenia, w tym wykroczenia skarbowe
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym
 • sprawy z zakresu prawa wykonawczego, w tym sprawy o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, odroczenie wykonania kary